Dobro došli na web stranicu Finansijske-Financijske policije F BiH

Finansijska – Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine svoju misiju uspješno provodi od 1992. godine ostvarujući zavidnu razinu profesionalnog digniteta, etičkog integriteta, stručnosti i profesionalizma.

Finansijska – Financijska policija F BiH vrši upravne i druge stručne poslove inspekcijskog nadzora kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa odredbama Zakona o Finansijskoj-Financijskoj policiji, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugim zakonima.

Pored navedenog, sadržajem odredaba Zakona o krivičnom postupku F BiH i Zakona o krivičnom postupku BiH inspektori Finansijske – Financijske policije F BiH su od 2003. godine  pozicionirani kao ovlaštena službena lica, a Finansijska – Financijska policija kao organ za provođenje Zakona u F BiH i BiH. Od tada su ovlaštena službena lica Finansijske – Financijske policija F BiH nadležnim tužilaštvima različitih nivoa političko-teritorijalnog organizovanja sačinila i uputila veliki broj Izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela.

Također, u okviru seta antikoruptivnih zakona koji su usvojeni 2014. godine (Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i Zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine) a u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH, Finansijskoj – Financijskoj policiji F BIH dato je ovlaštenje da provodi finansijske istrage radi identificiranja, osiguranja i oduzimanja nezakonito stečene  imovine odnosno imovine stečene krivičnim djelom.