Javne nabavke

2023
Obavijest o postojanju sukoba interesa Odluka o poništenju postupka javne nabavke električne energije emis.edu.ba putem konkurentskog zahtjeva Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga i materijala za popravku motornih vozila Finasijske-Financiske policije Federacije FBiH putem konkurentskog postupka. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila putem konkurentskog zahtjeva Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila putem konkurentskog zahtjeva Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke administrativnog i sitnog materijala putem konkurentskog postupka. Odluka o poništenju postupka javne nabavke administrativnog i sitnog materijala putem konkurentskog postupka. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila i osiguranja zaposlenih Finansijske-Financijske policije FBiH Lot 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila i osiguranja zaposlenih Finansijske-Financijske policije FBiH Lot 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku naftinih derivata – goriva za motorna vozila Finansijske-Financijske policije FBiH. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila putem konkurentskog postupka. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije putem konkurentskog postupka. Plan javnih nabavki Finansijske-Financijske policije FBiH za 2023. godinu.
2022
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge smještaja za službena putovanja za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH putem direktnog postupka . Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH putem direktnog postupka. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge stručnog obrazovanja za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH putem direktnog postupka. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge web hostinga- oblikovanje i održavanje web portala, obrada i unos podataka na web stranici Finansijske-Financijske policije FBiH putem direktnog postupka. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku stalnih sredstava – kompjuterske opreme, rasladnih uređaja i uređaja za grijanje i kancelariskog namještaja za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH. Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabavki Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge registracije i tehničkog pregleda motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke administrativnog materijala i sitnog invertara za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke administrativnog materijala i sitnog invertara putem konkurentskog zahtjeva. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga popravka i održavanja motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata – goriva za motorna vozila Finansijske-Financijske policije Federacije BiH. Izmjene i dopune Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke usluga registracije i tehničkog pregleda motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke usluga popravka i održavanja motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke usluga registracije i tehničkog pregleda motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke usluga osiguranja Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke naftnih derivata – goriva za motorna vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2022.godinu. Plan nabavki Finansijske policije-Financijske policije za 2022.godinu.
2021
Ugovor za nabavku materijala za nadogradnju računara Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke-usluge servisiranja i popravaka motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021.godinu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge servisiranja i popravke službenih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Ugovor za nabavku računara i računarske opreme Ugovor za nabavku materijala za obnavljanje mrežne opreme Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku Javne nabavke za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke-usluge servisiranja i popravaka motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021.godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge servisiranja i popravke službenih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Ugovor o iznajmljivanju i održavanju printera Ugovor o održavanju računarske i mrežne opreme Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe-sredstva za održavanje higijene Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku Javne nabavke za nabavku administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke-usluge servisiranja i popravaka motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021.godinu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke administrativnog materijala i sitnog inventara Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge servisiranja i popravke službenih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku Javne nabavke za nabavku administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021. godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke naftnih derivata – goriva za motorna vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021.godinu. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke-usluge servisiranja i popravaka motornih vozila Finansijske-Financijske policije FBiH za 2021.godinu. Odluka o pokretanju nabavki roba i usluga za 2021. godinu. Plan nabavki Finansijske policije-Financijske policije za 2021.godinu