Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/05 i 103/21), akta Federalnog ministarstva finansija-financija, broj: 03-45-1-4752/23 od 13.07.2023. godine, i Odluke, broj: 01-02-30-1-841/23 od 15.12.2023. godine glavni inspektor Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, objavljuje:

JAVNI OGLAS Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH

Radna mjesta:
Služba za inspekcijski nadzor, Odsjek za inspekcijski nadzor Mostar
1. Viši referent za kancelarijsko poslovanje – 1 (jedan) izvršilac

Datum objave: 21.12.2023 u dnevnim listovima „Oslobođenje“, „Večernji list“ i „Dnevni avaz“ i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Opširnije