O nama

Finansijska – Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine svoju misiju uspješno provodi od 1992. godine ostvarujući zavidnu razinu profesionalnog digniteta, etičkog integriteta, stručnosti i profesionalizma.

Finansijska – Financijska policija je osnovana 1992. godine usvajanjem Uredbe sa zakonskom snagom o Službi društvenog knjigovodstva kao posebna organizaciona jedinica Službe društvenog knjigovodstva Republike Bosne i Hercegovine.

 

Usvajanjem Uredbe sa zakonskom snagom o Finansijskoj-Financijskoj policiji u februaru 1995. godine Finansijska – Financijska policija se osniva kao organ državne uprave u sastavu Ministarstva finansija – financija Republike Bosne i Hercegovine, da bi usvajanjem Zakona o Finansijskoj policiji – Financijskoj policiji iz februara 1995. godine, Finansijska – Financijska policija bila osnovana kao tijelo državne uprave u sastavu Ministarstva finansija – financija Federacije BiH. U početku pod utjecajem ratnih okolnosti i nefunkcionisanja fiskalnih autoriteta u BIH Finansijska – Financijska policija je težište svojih aktivnosti usmjerila ka uspostavljanju finansijske i fiskalne discipline pravnih i fizičkih lica.

Finansijska – Financijska policija F BiH vrši upravne i druge stručne poslove inspekcijskog nadzora kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa odredbama Zakona o Finansijskoj – Financijskoj policiji, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugim zakonima. Pored navedenog, sadržajem odredaba Zakona o krivičnom postupku F BiH i Zakona o krivičnom postupku BiH inspektori Finansijske-Financijske policije F BiH su od 2003. godine  pozicionirani kao ovlaštena službena lica, a Finansijska-Financijska policija kao organ za provođenje Zakona u F BiH i BiH. Od tada su ovlaštena službena lica Finansijske-Financijske policija F BiH nadležnim tužilaštvima različitih nivoa političko-teritorijalnog organizovanja formirala i uputila veliki broj Izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela. Također, u okviru seta antikoruptivnih zakona koji su usvojeni 2014. godine (Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i Zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine) a u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH, Finansijskoj – Financijskoj policiji F BIH dato je ovlaštenje da provodi finansijske istrage radi identificiranja, osiguranja i oduzimanja nezakonito stečene  imovine odnosno imovine stečene krivičnim djelom.

Početkom 2000. godine sadržajem odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca je u okviru Finansijske – Financijske policije F BiH formiran prvi Ured za sprečavanje pranja novca koji je po ocjeni domaćih i međunarodnih institucija  uspješno funkcionisao do kraja 2004. godinu kada je formirana FIU na nivou BiH u okviru Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Finansijska-Financijska policija F BiH je od 2006. godine u skladu sa prioritetnim zadacima Vlade F BiH i Federalnog ministarstva finansija – financija težište svojih aktivnosti usmjerila na ostala značajna zakonom propisana ovlaštenja i odgovornosti.

Finansijska-Financijska policija F BiH je od 2008. godine težište svojih aktivnosti usmjerila na realizaciju strateških i programskih ciljeva i aktivnosti Vlade F BiH i Federalnog ministarstva finansija-financija. Poslovi iz nadležnosti Finansijske – Financijske policije obavljaju se u okviru osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica.