Odluke

Odluka o uslovina za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu
Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini
Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezident u poslovanju sa nerezidentom mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezident u poslovanju sa nerezidentom mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama