SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Pojačan inspekcijski nadzor na području Unsko-sanskog kantona u periodu 16.12.-18.12.2021. godine

 

U periodu od 16.-18.12.2021. godine, na području Unsko-sanskog kantona, Finansijska-Financijska policija F BiH vršila je pojačan inspekcijski nadzor/kontrolu iz nadležnosti Finansijske-Financijske policije F BiH, propisane odredbama člana 6. do člana 18., te člana 25. Zakona o Financijskoj-Finansijskoj policiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/95), odredbama članova 48., 51. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/10) i sadržajem odredbi članova 4., 37., 80., 81. i 82. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/14 i 46/16), kao i odredbama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99), a shodno odobrenom Planu rada za mjesec decembar 2021. godine.

 

U okviru navedene aktivnosti, ovlaštena službena lica/inspektori Finansijske-Financijske policije F BiH izvršili su ukupno dvadeset i jedan (21) inspekcijski nadzor/kontrolu kod privrednih društava u Bihaću, Cazinu i Bosanskoj Krupi.

 

Inspekcijskim nadzorima/kontrolama utvrđene su nepravilnosti iz Zakona o deviznom poslovanju, kod jedanaest (11) poslovnih subjekata, Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kod četiri (4) poslovna subjekta, te Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, kod jednog (1) poslovnog subjekta.

 

Zbog utvrđenih nepravilnosti nadležnim sudovima bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv pravnih lica i odgovornih lica ukupno trinaest (13) privrednih društava.

 

Finansijska-Financijska policija Federacije BiH će i u narednom periodu nastaviti sa vršenjem pojačanog inspekcijskog nadzora, shodno svojim zakonskim ovlaštenjima, a u skladu sa raspoloživim finansijskim i kadrovskim resursima.

 

KABINET GLAVNOG INSPEKTORA
FINANSIJSKE-FINANCIJSKE POLICIJE FBIH